IMG 07020

Formanden for Biodiversitetsgårde i Danmark, gårdejer Holger Jessen, Farsø, henvender sig nu til sin partikollega Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen om hendes besynderlige beslutning om at fjerne støtten til Biodiversitetsgårde.

Den borgerlige regerings kombinerede miljø- og fødevareminister, Eva Kjer Hansen, konfiskerer den pulje på 10 millioner kroner, som den tidligere socialdemokratisk ledede regering havde afsat på finanslov 2015 til over de næste fire år at fremme et netværk af Biodiversitetsgårde i Danmark. Et benspænd for fremtidige økologiske gårde med værn af agerlandets vilde biodiversitet samt hold af gamle kulturplanter og husdyrracer. En svækkelse af mulighederne for en ny type gårde i Danmark, som blandt andet Danmarks NaturFredningsforening har givet opbakning, fordi de kan blive en positiv faktor i indsatsen mod generelle voldsomme tab af biodiversitet i landbruget.

 IMG 2174

Daværende fødevareminister Dan Jørgensen var særdeles begejstret for tanken om et fremtidigt netværk af Biodiversitetsgårde i Danmark. Her ses han i riddersalen på Danmarks Naturfonds gods Skovsgaard på Langeland, da han blev præsenteret for idéen for et år siden. Nu fjerner den nye miljø- og fødevareminister, Eva Kjer Hansen de 10 millioner kroner.

Gamle kulturplanters ringe behov for kvælstof kombineret med gamle husdyrracers nøjsomhed og uafhængighed af importeret kraftfoder gør Biodiversitetsgårdskonceptet egnet til miljøfølsomme jorde, hvor man ønsker at dæmme op for udvaskningen af kvælstof til det omkringliggende vandmiljø. Biodiversitetsgårdene er blandt andet egnede som bufferzoner mellem intensivt drevet agerland og egentlige naturområder, og de passer til de landbrugsjorde, som Natur- og Landbrugskommissionen ønsker udlagt til ekstensiv landbrugsdrift. Disse positive ting synes miljøets og landbrugets minister at overse, når hun fjerner puljen til biodiversitetslandbrugene, som nu går en uvis skæbne i møde.

Ejendommelig begrundelse.

 Eva Kjer Hansen begrunder sin beslutning med, at flere skal have mulighed for at gøre en aktiv indsats for at bevare oprindelige danske plante- og husdyrgenetiske ressourcer. Det er derfor hun som miljø- og fødevareminister nu har besluttet at omprioritere puljen, som den tidligere regering øremærkede til Biodiversitetsgårde. Det er det faktum, at konceptet for Biodiversitetsgårde er økologisk, som miljø- og fødevareministeren vender sig imod. Efter Eva Kjer Hansens opfattelse udelukker det en del fra at komme i betragtning.

Efter hvad foreningen Gamle Danske Husdyrracer erfarer er sandheden, at den planlagte ekstra pulje med projektmidler til særlige bevaringsaktiviteter for gamle husdyrracer er sparet væk. Dette område betænkes dog alligevel pga. ministerens omkonverting af midlerne fra Biodiversitetsgårdene. Reelt set står man med en fatal svækkelse af det samlede bevaringsarbejde. At det forholder sig således understreges af, at Bevaringsudvalgets formand, Knud Erik Sørensen, ved mødet med avlerne i forbindelse med en valghandling vedrørende avlerrepræsentanter til det statslige udvalg i NaturErhvervstyrelsens ejendom i Randers d. 29. august talte om to puljer. Han nævnte såvel puljen til Biodiversitetsgårde, som fornyelse af puljen til særlige projektaktiviteter og forskning, som var ved at være på plads, og som alle avlere kan søge. Han kendte synligt intet til ministerens planer om at hive tæppet væk under Biodiversitetsgårdene og konvertere denne pulje til at dække andre projektaktiviteter. Et smart indgreb, som umiddelbart sparer ministeret for flere millioner kroner.

 Miljø- og Fødevareministerens argument om, at økologi står i vejen for flere får mulighed for at gøre en aktiv indsats for de oprindelige danske plante- og husdyrgenetiske ressourcer grænser til det absurde. Der er jo p.t. en grundpulje afsat til dyretilskud og plantegenetiske ressourcer, som alle bevaringsavlere har ret til at søge - økologiske som ikke økologiske. Andre prijektmidler og midler til Biodiversitetsgårde er ekstrapuljer. Endvidere kan så vel foreningen Biodiversitetsgårde i Danmark som foreningen Gamle Danske Husdyrracer konstatere, at der er en betydelig interesse fra folk, der ønsker deres gård omdannet til Biodiversitetsgård, heriblandt fra økologer, men også intereserede der er parate til at omlægge deres ejendom. Det skulle alt andet lige betyde en tilgang af nye avlere til de plante- og husdyrgenetiske ressourcer, og absolut ikke det modsatte. Interessen spænder lige fra husmænd til adskillige godsejere, hvilket betyder, at flere med landbrugsfaglig baggrund kommer ind i bevaringsarbejdet, og at der vel at mærke skabes basis for, at de udryddelsestruede bestande opformeres. Som formanden for Biodiveritetsgårde i Danmark, Holger Jessen, udtrykker det: "De første genbevaringsudvalg blev nedsat i 1985 med det formål at styrke bevaringen af oprindelige danske husdyr, og hvordan er det så gået? Ja, desværre må det konstaters, at det ikke er gået fremad, men der er færre end der var tilbage i 1985. Med biodiversitetstanken var der endelig et nyt initiativ, der kunne være med til at løfte bevaringssagen ved, at der var nye aktører, der kunne se en mulighed i at drive et ekstensivt landbrug."

 Holger Jessen står også uforstående over for Miljø- og Landbrugsministerens angreb på Biodiversitetsgårdskonceptet økologielement. Han siger således, at "Det husdyrgenetiske Bevaringsudvalg havde som én af sine første opgaver, at beskrive hvad in situ-bevaring er. Det har udvalget beskrevet og sagt, at det må som udgangspunkt være det økologiske dyrkningsprincip". Eva Kjer Hansen var også fødevareminister tilbage i 2007 og her underskrev hun "The Global Plan of Action og Interlaken Deklarationen", hvor det netop klart pointeres, at in situ-bevaring af genetiske ressourcer, som de truede oprindelige husdyrracer er, skal have al mulig hjælp og støtte.

Holger Jessen henvender sig nu personligt til Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen om sagen. Han vil arbejde på, at få en betydelig del af bevillingen til at gå til det oprindelige formål omkring fremme af Biodiversitetsgårde. Helt konkret vil Holger Jessen, der i øvrigt også netop er blevet genvalgt som avlerrepræsentant for kvæg i Bevaringsudvalget, forsøge, at der gennem puljen som minimum afsættes midler til professionelle landbrugskonsulenter kan arbejde med at udvikle forretningsmodeller for Biodiversitetsgårdene. Netop det at udvikle forretningsmoduller og finde afsætningsmuligheder for Biodiversitetsgårdenes højværdiprodukter er en absolut forudsætning for konceptets succes. Og dertil skal endelig siges, at hovedproblemet med at opretholde avlen af de gamle husdyrracer, som alle er udryddelsestruede efter 30 års statslig involvering i bevaringsarbejdet er, at det giver opdrætteren et klækkeligt underskud, når produkterne sælges på det almindelige marked. Den ene bevaringsaktør efter den anden opgiver bevaringsarbejdet.

Dyrenes Beskyttelses koncept Velfærdsdelikatesser, som i høj grad bygger på svin af Sortbroget Landrace holdt under økologiske forhold er et slående eksempel på, at det økologiske princip er med til at skabe balance i økonomien hos producenten. Det økologiske højkvalitetskød sælges nemlig til ca. 50 kr./kg fordi man rammer et forbrugersegment, der er parat til at give en væsentlig højere pris for kvalitet. Biodiversitetsgårdene er et nyt skridt på vej i den rigtige retning.

Man er velkommen til at henvende sig til Holger Jessen på tlf: 21 92 00 72

Lilli Jensen, Formand for foreningen Gamle Danske Husdyrracer.

Det finnes varierte rettsmidler. Alle rabattløsninger sparer penger, men de beste nettapoteker tilbyr bedre tilbud enn andre. Så det er viktig å lære om "http://viagra-norge.biz/viagra-online.html". Hva er de mest essensielle fakta du sikkert vet om å vurdere "Viagra"? Millioner av kunder kjøper online slike medisiner som Viagra. Hva vet du allerede om "Viagra uten resept Norge"? Noen nettsteder betaler oppmerksomhet til saker som "Viagra på nett". Hva er behandlinger slike sykdommer? Ta ikke utdaterte medisiner. Ta dem til ditt lokale apotek som vil avhende dem for deg.

Gå til toppen

logo