Foreningen Gamle Danske Husdyrracer, GDH
Bestyrelse valgt 20. oktober 2018

 

Næstformand - Niels Stokholm, Museumsvej 1 A, 3120 Dronningmølle – 49 71 96 42/23 47 92 09
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. ">Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  

Kasserer - Knud Theil Nielsen, Tunnelvej 10, 5800 Nyborg - 23 71 28 81-

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. ">Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. , arberbejde: 72559771

Bestyrelsesmedlem - Stig Benzon, Oregårdvej 23, Ore, 5400 Bogense – 28 25 12 23
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. ">Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  

Bestyrelsesmedlem - Jørgen Nielsen, Søbyvej 28, Radby, 5672 Broby – 62 69 14 49

Bestyrelsesmedlem - Henrik Drud Christiansen, Holevvej 27, 5290 Marslev - 20 30 52 20
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. ">Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  

 

Suppleanter

Henning Bertelsen, Møllevej 62, 4960 Holeby – 23807670
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. ">Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Revisor, Marianne Schønemann, Kirkebakken 10, 5250 Odense SV - 24 40 41 40

Revisorsuppleant, Mette Starup

 

 

 

Foreningen Gamle Danske Husdyrracer, GDH

                        Vedtægter

 Foreningens navn:

 1. Foreningens navn er: Foreningen Gamle Danske Husdyrracer – Avls- og interesseforening for autentiske gamle danske husdyrracer.

 Foreningens adresse er den til enhver tid fungerende formands adresse.

 Foreningens formål:

  Foreningens formål er: I almennyttigt øjemed at koordinere bestræbelserne på:                                              

A. I almindelighed at bevare vore gamle danske husdyrracer i alle variationer.

 Avlsforeningens opgaver er:

 Varetagelse af medlemmernes fælles interesser: i agronomiske, kommercielle, juridiske og politiske anliggender

 • Arbejde på folkelig forståelse for og opbakning til avlsarbejdet gennem øget kendskab til dyrene, deres historie og udvikling i det danske bondesamfund gennem tiderne
 • Specifikt for kvægracernes vedkommende og for gamle danske husdyrracer i bred forstand: at udbrede kendskab og forståelse for bevaringsopgaven ved hjælp af foreningens hjemmeside, pressen og elektroniske medier samt ved møde- og foredragsvirksomhed suppleret med besøgsarrangementer hos avlere.

  Medlemmer:

 3. Som medlemmer kan optages alle, der har interesse i foreningens formål. Indmeldelse sker ved indbetaling af kontingent til foreningens kasserer. Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren senest en måned før årets udgang.

Eksklusion: Generalforsamlingen kan med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer ekskludere et medlem, der handler mod foreningens interesser og love.

Kontingent: På generalforsamlingen fastsættes kontingentet for det følgende år. Man slettes af medlemslisten efter 6 måneders restance.

Bestyrelsen:

 4 Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 5 - 7 medlemmer valgt på generalforsamlingen for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsam­lingen med: Formand, næstformand, sekretær og kasserer.

En halvdel af bestyrelsen afgår hvert år.                      

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg.

Bestyrelsen fastsætter selv forretningsorden for sit arbejde.

Generalforsamling:

5 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender.

 Ordinær generalforsamling afholdes så vidt mulig i april måned, og indvarsles senest 4 uger forinden på foreningens hjemmeside.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Valg af stemmetællere.
 4. Godkendelse af forsamlingens beslutningsdygtighed og

    Stemmeberettigede medlemmer.

 1. Formandens beretning.
 2. Regnskab ved kassereren.
 3. Valg af bestyrelse
 4. Valg af 2 suppleanter
 5. Valg af 1 registreret revisor.
 6. Valg af revisorsuppleant.
 7. Indkomne forslag.
 8. Eventuelt.

Forslag, der ønskes fremmet til afstemning udenfor den udsendte dagsorden, skal indsendes skriftligt med post eller e-mail til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stemmeret har kun medlemmer, som har betalt kontingent. Dette kan undtagelsesvis ske ved indgangen til generalforsamlingen.

Hvis ikke andet fordres, foregår afstemninger ved håndsop­rækning. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog højest én fuldmagt pr. fremmødt medlem.

Der kræves et års medlemskab af foreningen, inden man er valgbar til bestyrelsen.

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, som skal overholde ovennævnte indvarslingsfrist.

Økonomi:

 6. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet revideres før den ordinære generalforsamling.

Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem.

Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

Vedtægtsændringer:

 7. Vedtægtsændringer sker på generalforsamlingen med 2/3 stemmeflertal.

Opløsning af foreningen sker på en ordinær generalforsamling, efterfulgt af en lovligt indvarslet ekstraordinær generalforsamling, eller to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger, med mindst 2/3 stemmeflertal. Herefter skal foreningen formue overgå til en eller flere foreninger med beslægtet formål.

Således vedtaget på generalforsamlingen d. 25.august 1987 og revideret på generalforsamlingen d. 7.november 2004 samt d. 13. august 2006, 15. april

2007 samt 6. april 2008. Senest revideret på generalforsamlingen den 22. april 2017.

Enstemmig vedtaget med stillede ændringsforslag på Foreningen Gamle Danske Husdyrracers generalforsamling 22. april 2017.

Gå til toppen

logo