Til Miljø- og Fødevareministeren

Kære Esben Lunde Larsen!

For nu tre år siden, helt nøjagtigt den 20. januar 2015, samledes en gruppe entusiastiske landmænd og andre interesserede til dannelse af ”Biodiversitetsgårde i Danmark”. Den ene efter den anden af erfarne landbrugere, med deres gårde, der var mødt op, de var optaget og opfyldt af tanken om og muligheden for at gøre netop deres landbrug til hjemsted for et fremtidslandbrug - med plads til en landbrugsdrift med sædskifte, sådan som vore forfædre og formødre havde udviklet det i århundredet forud for os, og dermed gjort landbruget i Danmark til et af de ypperste i verden i nær kontakt med naturen og mest muligt på naturens egne betingelser. Visionen var igen at kunne etablere en landbrugsdrift i samarbejde med naturen og al dens forskelligartede liv, der i sig selv gav livsbetingelserne for udfoldelse af dyrehold og planteavl i samspil med, og ved hjælp af, mangfoldigheden af insekter overalt, fugle i luften, vilde dyr på markerne og et mylder af bakterier og andet godt i agerjorden, i engene, moser og kær, vandhuller og vandløb i et samlet hele, som det nu måtte forekomme og være til gavn: naturen med hele dens biodiversitet som et mål i sig selv for mennesker og alt levende – i det mindste de steder i Danmark, som de forsamlede bønder og andet godtfolk gennem egen indsats og bidrag med deres gårde og jorder og arbejde ville sikre fremtiden med i Danmark: Et holistisk hele af agro-biodiversitet i dets mangfoldighed.

Medvirkende til dannelse af Biodiversitetsgårde i Danmark var vedtagelsen i Folketinget i 2014 af bl.a. støtte til:

Biodiversitetsgårde: 2,5 mio. kr. årligt i 2015-2018 i Finansloven 2015. I motiveringen hedder det bl.a.:

”Biodiversitetsgårde

Formålet med biodiversitetsgårde (også kaldet arkegårde) er at bevare de plante- og dyregenetiske ressourcer i in-situ miljøer, hvor der tilstræbes selvforsyning med foder og næringsstoffer. Samtidig skal biodiversitetsgårdene understøtte naturens vilde dyr, flora og fauna optimalt på den enkelte bedrift.

Ved at understøtte etablering af biodiversitetsgårde er det målet at bidrage til at etablere en større bestand af avlsdyr indenfor de bevaringsværdige husdyrracer og [gamle] plantesorter. Samtidig er det målet at bidrage til at opbygge landbrug, hvor landmanden går til sin bedrift med et helhedssyn og med et ønske om at optimere det positive samspil med naturen”.

Med valget og regeringsskiftet i juni 2015 blev der med ét sat en stopper for fremsynet og de gode viljers kreativitet og engagement: I sin korte tid i stolen som landbrugets minister satte Eva Kjær Hansen med en kuglepen en streg over Folketingets vedtagelse på området: pengene kunne nu og blev brugt til noget andet. Med det var der tillige sat en ny dagsorden: Hvad skulle den nye regering med biodiversitet og bevaringsværdige husdyrracer og gamle plantesorter – eller bevaringsavlere, der i årtier havde opsamlet dyr af oprindelige gamle husdyrracer og gamle plantesorter for at bevare dem som unikke danske husdyrracer for fremtiden?

Dagsordenen fornægter sig ikke - selv ikke efter en velovervejet udskiftning af ministeren. Negligeringen af biodiversitetsgårdene i Finanslov 2015 fortsætter under den nye minister på området: bevaring af oprindelige gamle husdyrracer og gamle plantesorter. Embedsværket bruger nu tid og kræfter på at fortælle, at Danmark støtter bevaringsavlen, som man har forpligtet sig til jf. internationale konventioner. Hvad de ikke fortæller om, det er misligholdelsen af adækvat støtte, specielt til professionelle avlere med besætninger af eksempelvis malkekvæg af den gamle nationale: røde danske malkeko. På trods af intentionerne i ministeriets egne udsagn om, at avlere af bevaringsdyr skal kompenseres for driftstab: Konkret driftstab ved kvægavl med de gamle kvægracer i forhold moderne malkebesætninger skal kompenseres i forhold til dokumenterede driftsunderskud.

En sag for sig er ministeriets brug af falske/ikke repræsentative ydelsestal for de aktuelle bevaringsdyr - avlerne har stående i deres stalde og gående på deres marker – anvendt overfor EU i forbindelse med godkendelse af dyretilskud: Vildledende ydelsestal i forhold til kendte testede måltal for nutidige gamle kvægracer.

Følgen af den nuværende regerings dagsorden giver sig selv. Besætning efter besætning af de gamle husdyrracer, specielt af den gamle `nationale danske røde ko`, de forsvinder. Der er et antal avlere, der klarer at have en ko eller to, vel som hobbydyr, men dyrene som er opsamlede og avlet med i større besætninger - gennem de seneste 25-30 år – de forsvinder. Hvem skal dække drifts-mankoen, år efter år? Det ville være en ærlig sag for regeringen at sige ligeud: Vi vil ikke reelt støtte bevaring af gamle danske husdyrracer, men at give det udseende af, at den danske stat reelt støtter, bare fordi den giver penge til et par dyrskuer hver sommer, nogle foldere på glittet papir og et Grønt Museum med eksemplarer af gamle danske husdyrracer og symbolske beløb i dyretilskud – det er ikke en regering værdig! Det er at stikke befolkningen blår i øjnene og til ubodelig skade for vore unikke bevarede gamle danske husdyrracer som den nationale arv, de er overleveret os fra tidligere generationer af danske bønder, der møjsommeligt opdrættede dem og ovedrog os dem til fremtidig arv og eje.

Hobbyavlere affinder sig øjensynlig med tingenes tilstand. Indenfor professionel avl med gamle danske husdyrracer må man i dag se på, at den ene besætning efter den anden af de unikke dyr, de forsvinder, alt for mange for altid.

Det, der er brug for, det er, at staten betaler prisen for bevaring af vores fælles `levende arv` gennem adækvat støtte til bl.a. professionel avl - med krav til godt landmandsskab med sikring af dyrevelfærd og bæredygtig bevaringsavl, nu og fremover, så vi i Danmark kan leve op FN/FAO`s målsætning for populationer, der avlsmæssigt har en chance for at overleve.

Hvad skal vi med bevaringsavlen i Danmark: Køre den i sænk, eller give den en chance? Ikke mere skalkeskjul fra det offentliges side! Stå i det mindste ved, hvad det er I gør! Kan I ikke selv få øje på det, så må I hjælpes til det – for vores unikke og umistelige gamle danske husdyrracers skyld og bevaringen af dem.

Venlig hilsen Hans Nebel

Vedhæftet - kopi af dokument sendt til Bevaringsudvalget med dokumentation af de symbolske dyretilskud, som staten yder – sammenholdt med den beregnede driftsudbytte i bevaringsavl i forhold til driftsudbytter i moderne landbrug – udregnet af Købehavns Universitet. Her sat op som EU-notifikationer og DK-vedtagne dyretilskud, hvilket ikke udtrykker Københavns Universitets beregninger af avlerunderskud i bevaringsavlen. Differencen er her som regel større.

Foreningen Gamle Danske Husdyrracer - Avlsforening for kvægracerne: Rød Dansk Malkerace 2970, RDM 1970, Sortbroget Jysk Malkekvæg, SJM, Ø-kvæget og Dansk Korthorn Malkerace

Formand Hans Nebel, Flordalsvej 25, 4520 Svinninge - Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Tlf. 45-59271416

formand for Foreningen Gamle Danske Husdyrracer - avlsforening for Rød Dansk Malkerace 1970, Sortbroget Jysk Malkekvæg, Ø-kvæget og Dansk Malkekorthorn www.gamle-husdyrracer.dk

Dansk repræsentant i Europæisk avlerforening for gamle husdyrracer og gamle plantesorter:

SAVE Foundation SAVE Foundation www.save-foundation.net

Gå til toppen

logo