Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen afholdt fire bestyrelsesmøder. Generalforsamling 2017`s … vedtagelser inklusive vedtægtsændringer er blevet renskrevet og gjort til GDH`s politik og indsatsområder. Bestyrelsen har arbejdet på at få sat skik på GDH`s relationer, forbindelse til Bevaringsudvalget og andre aktører på området med bevaring af gamle danske husdyrracer, nationalt og internationalt, og egne opgaver, organisatorisk og med hensyn til samarbejde med avlere og forbindelse til offentligheden.

Konkret har GDH været medarrangør af et møde Miljø- og Fødevareministeriets departement den 12. oktober 2017 - I mødet deltog: Formand for Naturmælk, Lehmann, Susanne Hovmand, Stig Benzon, agronom Karsten Snitkær og Hans Nebel. Fra departementet side deltog: Departementschefen med stab. Mødets anliggende var bevaringsavlens trængte situation bl.a. på grund af svigtende indsats fra statens side med utilstrækkelige dyretilskud, eksempelvis i avlen med gamle danske kvægracer – fremført af GDH`s repræsentanter. Med videnskabeligt dokumenteret materiale blev der fra GDH`s side påvist den manko, som bevaringsavlere år for år står med i driftsregnskabet i forhold til moderne kvægavlsbedrifters regnskaber. GDH`s påstand var og er, at staten i henhold til egne udsagn og fremstillinger i forbindelse med notifikation/godkendelse at støttebeløb i EU har argumenteret med: underskudsdækning i bevaringsavlen med gamle danske husdyrracer. Fra departementet side lyttede man og forklarede sig med det ene og det andet med hensyn til Landbrugsstyrelsen arbejde og indstillinger. Departementschefen lovede at forelægge ministeren DGH`s anliggende og svare tilbage. Svaret blev, at ministeren ikke fandt anledning til at foretage sig yderligere i situationen.

DGH har deltaget i Bevaringsudvalgets årsmøde på det Grønne Museum og rejst spørgsmålet om adækvat statslig tilskud til bevaringsavlen i Danmark.

GDH har efterfølgende rettet henvendelse direkte til Miljø- og Fødevareministeren om opmærksomhed i sagen og foreslået denne at gribe ind og rette op på forholdet. Ministeren har svaret tilbage med præcisering af sin holdning og med et undvigende eller uklar tilkendegivelse i forbindelse med en fra GDH`s side påstået fejloplysning til EU - om mælkeydelsestal for den røde ko, RDM 1970, vedrørende aktuelle dyr hos vore nuværende praktiserende avlere. Baggrundsmaterialet for godkendelse af støttebeløb til bl.a. den nutidige malkende RDM 1970 er i statens dokumentation i 2014 hentet fra en enkelt tidligere tids elitebesætning af den nationale danske røde ko - og ikke fra aktuelle malkende dyr af RDM 1970. De `for høje tal` - fra den enkeltstående malkebesætning af ældre dato i forhold til nutidige RDM 1970 malkende køers testede mælkeydelse – de påvirkede i sagens natur EU – i mangel af bedre viden: til at godkende et for lavt støttebeløb til gamle kvægracer i bevaringsavl i Danmark. Mankoen/underskuddet i bevaringsavlen er tilsvarende blevet større for bevaringsavlerne. GDH følger fortsat sagen op hos relevante politikere og hos Miljø- og Fødevareministeren.

GDH har qua vores medlemskab deltaget i SAVE Foundations årsmøde i Portugal i august 2017. SAVE er paraplyorganisation for bevaringsforeninger for bevaring af gamle husdyrracer i Europa. I SAVE forenes bestræbelserne i indsats for på europæisk plan at sikre bevaringsarbejdet gennem bl.a. EU`s institutioner -gennem såvel EU Kommissionens som EU Parlamentets arbejde og vedtagelser. SAVE årsmødet 2017 var fokuseret på bl.a. at bidrage med formuleringer til bevaringsarbejdet og dets særlige krav, så det vil kunne blive en integreret del af CAP`s , (Common Agricultural Policy (CAP)) nye EU 2030-plan: Agenda for Sustainable Development 17 SDGs (Sustainable Development Goals) - i EU og dets medlemslande med lige vilkår for indsatsen for bevaringsavlen overalt i EU. Endvidere har GDH gennem sit medlemskab været en del af IMAGE initiativet, sikring af lige vilkår for handel og overførsel og sæd og befrugtede æg fra vore bevaringsdyr - under veterinær kontrol efter fastlagte regler. GDH`s erfaringer og udfordringer med hjemtagning af genietisk materiale over en årrække indgår i IMAGE`s videre arbejde.

I juni måned var GDH og tre avlere i foreningen vært for et team af forskere fra Tyskland, der besøgte og forskede i den danske avl med vor danske nationale røde ko, RDM 1970, gennem ophold på avlscentrene. Teamet har meddelt en del af dets resultater, som afventer en nærmere gennemgang fra dansk side.

I situationen med konkurs og ophør af hidtidige avlsbesætninger af gamle danske husdyrracer har GDH deltaget i den offentlige debat bl.a. i Landbrugsavisen såvel som i digitale medier. Der er givet interviews til journalister, der har henvendt sig, og der er sendt pressemeddelelser ud.

Henvendelser til foreningen er blevet besvaret og fulgt op på.

DGH befinder sig i en presset situation mht. at leve op til udfordringer, som bevaringsavlen i Danmark med gamle danske husdyrracer må agere i. Der er brug for politisk handling for at redde, hvad der er tilbage efter de seneste 25-30 års ihærdige og uegennyttige pionerers opsporing og opsamling af restbesætninger og dyr her og der af vores arv af umistelige unikke dyr, som vore forfædre og formødre gennem generationer opdrættede og efterlod os i det danske landbrug – skabt gennem århundreder.

På bestyrelsens vegne

14. april 2018

Hans Nebel

Gå til toppen

logo