Foreningen Gamle Danske Husdyrracer stiller herved følgende forslag:

(Preparatory action EU plant and animal genetic resources in agriculture 6-7 September 2018, Nantes – France)

Dyretilskuddet sikres alle avlere i EU – dyr for dyr af testede rene, original old livestock-breed - gennem EU regulativer. Tilskuddet tildeles som en kompensation til ejerne af bevaringsværdige racer for de ekstraomkostninger og de indkomsttab, sammenholdt med et normalt husdyrhold, der følger af at holde truede husdyrracer.

Økonomiske spørgsmål – vedrørende beregning af tilskud til avl med truede husdyrracer, herunder ekstraudgifter til opbevaring, transport og veterinære undersøgelser - det er et EU anliggende - for kvalificerede eksperter at beregne og skitsere støttebeløb i henhold til EU´s regulativer.

På foreningen Gamle Danske Husdyrracer s vegn15. august 2028 Hans Nebel

English version:

The Old Livestock Breeds support in EU is secured to all breeders in EU of tested pure, original old livestock breed, animal to animal - through EU regulations. The grant is awarded as compensation to the owners of conservation-worthy breeds for the additional costs and income losses - in comparison with a normal now-a-day livestock breed - that result from keeping endangered livestock races.

Economic issues - concerning the calculation of grants for breeding of endangered livestock races, including additional costs for storage, transport and veterinary studies - it is an EU concern - for qualified experts to calculate and sketch support amounts according to EU regulations.

On behalf of the association Old Danish Livestock Breeds 

August 15, 2028 Hans Nebel

Motivation

Dyretilskud til avl med truede husdyrracer i Danmark

Jævnfør INSTITUT FOR FØDEVERE- OG RESSOUECEØKONOMI – KØBENHAVNS UNIVERSITET

Opdateret beregning af støttesats

for dyretilskud til bevaring

af truede racer

Jakob Vesterlund Olsen

IFRO Udredning 2015 / 44

”Dyretilskuddet kan tildeles som en kompensation til ejerne af bevaringsværdige racer for de ekstraomkostninger og de indkomsttab sammenholdt med et normalt husdyrhold, der følger af at holde truede husdyrracer. NAER ønsker derfor en beregning af det produktionsøkonomiske tab ved hold af truede husdyrracer, som kan danne loft for udmåling af størrelsen af tilskuddet som muliggør opretholdelse af det produktionsøkonomiske grundlag for en bestand i Danmark.”

www.ifro.ku.dk/publikationer/ifro_serier/udredninger/

www.ifro.ku.dk

Eksempel, exerpts

”Det gennemsnitlige ydelsesniveau for Dansk Holstein er opgjort af RYK (2015) til 10.225 kg mælk pr. årsko, og prisniveauet på mælk sættes til 2,81 kr. pr. kg standardmælk, svarende til den gennemsnitlige mælkepris for perioden 2012 til 2014. Foderpriserne i samme periode korresponderer til en bygpris på 115 kr. pr. hkg, således at den gennemsnitlige foderomkostning bliver 1,36 kr. pr. kg mælk. De beregnede indkomsttab og meromkostninger fremgår af Tabel 1.

Tabel 1. Indkomsttab, kr. pr. ko for truede husdyrracer i forhold til Holstein. Kilde: Egne beregninger (forsker Jakob Vesterlund Olsen) - Gennemsnit Indkomsttab og meromkostninger: RDM 1970, kr. pr. ko 3.709 – SDM 1965, kr. pr. ko 5.110 – Jysk Kvæg, kr. pr. ko 4.535. Gennemsnit Indkomsttab og meromkostninger, kr. pr. ko 4.451”.

”Tabel 6. Beregnet støttebeløb pr. dyr for truede racer. Kilde: egne beregninger (forsker Jakob Vesterlund Olsen). Beregnet Støttebeløb Enhed Den Jyske Hest 14.000 kr. pr. hoppe; Frederiksborghesten 17.000 kr. pr. hoppe; Knabstrupperhesten 11.000 kr. pr. hoppe; Hingste af truede racer 3.000 kr. pr. hingst; Rød Dansk Malkerace anno 1970 3.709 kr. pr. ko; Sortbroget Dansk Malkerace anno 1965 5.110 kr. pr. ko; Dansk Korthorn; 4.451 kr. pr. ko; Jysk kvæg; 4.535 kr. pr. ko; Ø-kvæg/Agersø-kvæg 4.451 kr. pr. ko; Avlstyre for truede racer 3.200 kr. pr. tyr; Sortbroget Landrace Svin 8.624 kr. pr. so inkl. Slagtesvin; Dansk Landrace Svin anno 1970 9.293 Kr. pr. so inkl. Slagtesvin; Orne af truede racer 4.000 kr. pr. orne; Dansk Landfår 532 kr. pr. moderfår; Hvidhovedet Marskfår 532 kr. pr. moderfår; Væddere 726 kr. pr. vædder. Dansk Landraceged 589 kr. pr. moderfår. Bukke 696 kr. pr. buk.”

”Kapitel 3 Højere støtteniveau

Under hensyn til særlige omstændigheder kan det generelle maksimumbeløb på 200 EUR forhøjes ved behørig begrundelse. For at sikre en tilstrækkelig bestand af dyr indenfor hver af de truede racer, er det nødvendigt med høje støttebeløb sammenholdt med det af EU fastsatte loft, da den produktionsøkonomiske forskel mellem produktionsracerne og de truede racer er stor i Danmark. Beløbet er så højt på grund af, at dansk landbrug har relativt høje omkostninger, hvilket modsvares af høje udbytter og ydelser. Derfor vil driftstabet for de lavere ydende racer være særligt stort i Danmark.   Dette illustreres i Figur 1, hvor udvalgte økonomiske nøgletal trukket fra FADN-databasen (FADN 2015) for Danmark og for gennemsnittet af de 24 lande, som indgår i FADN-databasen. Aktiver pr. ha viser, at Danmark er et kapitalintensivt landbrug i forhold til de øvrige lande. Dette kunne også skyldes, at der er mange husdyr i Danmark pr. ha, men hvis de samlede aktiver normaliseres i forhold til antal Dyreenheder (Livestock Units) viser det, at der er bundet relativt meget kapital i dansk landbrug i forhold til antal husdyr. Derudover er både lønomkostningerne og en proxy for jordlejen (betalte renter + forpagtningsafgift) højere i Danmark pr. ha, end de er som gennemsnit og median for de øvrige lande. Dette er også billedet, når man opgør løn og betalt rente i forhold til husdyrholdet.”

Udvalgte afsnit Hans Nebel

Figur 1. Økonomiske nøgletal for dansk landbrug i forhold til medianen og gennemsnit af 24 europæiske lande. Kilde: FADN 2015 Det høje danske omkostningsniveau understøtter betragtningen om, at støtten til de truede husdyrracer skal være høje for at de tilsigtede mål kan nås.”

                         

www.ifro.ku.dk/publikationer/ifro_serier/udredninger/

Gå til toppen

logo