Foreningen ”Gamle Danske Husdyrracer” afholdt Generalforsamling Lørdag d. 20. oktober 2018 kl. 14,00 på ”Hjulbygård”, Tunnelvej 10, Hjulby – 5800 Nyborg.

Dagsorden:

Formanden bød velkommen og forslog Knud Theil som dirigent. Knud Theil blev valgt.

 1. 1. Valg af dirigent.
 1. Valgt uden afstemning blev Knud Theil Nielsen, der konstaterede, at vedtægtens pkt. 5 om 4 ugers indkaldelse var overholdt, idet indkaldelse til generalforsamling var sket på GDH's hjemmeside d. 18. september
 2. 2018, hvorfor generalforsamlingen er lovlig indkaldt.
 1. Valg af referent

Hans Nebel blev valgt

 1. Valg af stemmetællere

Dirigenten blev foreslået og valgt.

 1. Godkendelse af beslutningsdygtighed og stemmeberettigede medlemmer

Godkendt.

 1. Formandens beretning

Formandens mundtlige beretning – 20. oktober 2018

DGH generalforsamling 14. april, 2018. På grund af svigtende internetforbindelsen til medlemmerne mht. indkaldelse blev generalforsamlingen udsat til en gang efter sommerferien.

Godkendt samarbejdsaftale med Landbrugstyrelsen. Fremsendt samarbejdsaftale-dokument fra Landbrugstyrelsen er underskrevet af begge parter og godkendt.

Politiske tiltag.

Af bestyrelsens vedtagelse i mødet af 22.4. 2018 fremgår det bl.a., at ”GDH følger fortsat sagen (om at få de for lave støttebeløb til gamle kvægracer i bevaringsavl i Danmark – rettet op)hos relevante politikere og hos Miljø- og Fødevareministeren”. Initiativet er fortsat i halvåret siden da med nye henvendelser til såvel Fødevare- og Miljøministeren som til Folketingets landbrugsordførere.

Internationale møder.

Foreningen Gamle Danske Husdyrracer, GDH, har ved sin repræsentant i den europæiske paraplyorganisation for avlere af gamle husdyrracer og dyrkning af gamle plantesorter: SAVE Foundation, deltaget i to europæiske møder i sensommeren – henholdsvis i 3. IMAGE Dialogue Forum, afholdt i Zagreb i Kroatien den 24. august 2018 med emnet: "Bevaringsøkonomi: Økonomisk afvejning mellem genbank og in-situ bevarelse”.

IMAGE er et EU-støttet Forum, der arbejder med sikring af fri bevægelse over grænserne af genmateriale under sikrede veterinære standarder.

Endvidere deltog GDH i EU-mødet i Nantes i Frankrig i tiden 6.-7. september 2018 - Konference om EU´s planer for plante- husdyrgenetiske ressourcer

Konferencen samlede 130 deltagere fra overalt i EU, videns-folk såvel som praktikere, der bidrog med oplæg og indlæg om, hvad det er, der er brug for i EU-Kommissionen såvel som i EU-Parlamentet, at der laves EU-regler og lovgivning om med hensyn til adækvat støtte til bevaringsavl overalt i EU for at redde og bevare unikke husdyrracer i EU-regi og støtte til bevaring af gamle plantersorter overalt i EU.

Begge møder vurderes meget værdifulde mht., at der er vigtige initiativer i gang i EU for at få bevaringssagen placeret på EU´s dagsorden, såvel hos EU-Kommissionen som i EU-Parlamentet. Deltagelse i møderne er vigtig med henblik på at få rejst væsentlige sager til drøftelse set ud fra avlerperspektivet – og senere vedtagelse i EU-regi.

De nævnte møder er tillige med referater fra møderne lagt på foreningens hjemmeside.

Hjemmeside

Hjemmesiden opdateres løbende med nyhedsstof fra foreningens virke. Der skal satses på en opdatering og modernisering af hjemmesiden form og udseende snarest.

Den mundtlige beretning blev tillige med bestyrelsens beretning af 22. april 2018 godkendt.

Deltagelse i initiativet fra Økologisk Landsforening mht. oprettelse af Arkegårde i Danmark.

Foreningen deltager gennem sekretariatet, in casu formanden, i møder, som Økologisk Landsforening, ØL, arrangerer med henblik på oprettelse af Arkegårde, primært med dyr og besætninger af gamle danske husdyrracer og gamle plantesorter i et agro- biodiversitets perspektiv.

Budget

En forberedende indsats med budget 2018 er i gang. Der arbejdets det løbende med en kvalificering af foreningen - med henblik på ansøgning om tilskud til foreningens arbejde – fra Landbrugstyrelsen. Ansøgningsfrist senest 15. november 2018

 1. Regnskab ved kassereren

Regnskabet blev fremlagt og godkendt med forbehold for revidering og revisors godkendelse.

 1. Valg af bestyrelse

Generalforsamlingen vedtog

 • Hele bestyrelsen er på valg
 • Valgt blev: Stig Benzon, Jørgen Nielsen og Niels Stokholm for to år; Knud Theil, Henrik Drud Christiansen og Hans Nebel for ét år.
 •  
 1. Valg af 2 suppleanterKandidat 1 Valgt – navn oplyses senere 
 2. Kandidat 2 Henning Bertelsen - genvalgt
 3.  
 4. Valg af revisor – genvalg af Marianne Schønemann.
 5.  
 6. Valg af revisorsuppleant – Mette Starup, genvalgt.
 7.  
 8. Indkomne forslag – ingen.
 9.  
 10. Eventuelt – Vedtægterne revideres ved næste generalforsamling.
 11.  

Der er indkaldt til det konstituerende bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen.

Formanden takkede dirigenten for smidigt og vel gennemført arbejde.

Referent Hans Nebel                                                                                                      Dirigent Knud Theil

Bestyrelsesmøde 20. oktober 2018

Referat

Den nye bestyrelse konstituerede som følger:

Formand Hans Nebel

Næstformand Niels Stokholm

Kasserer Knud Theil

Sekretær – opgaven ligger hos formanden

Referent 27. oktober 2018                                                               Hans Nebel

 

Gå til toppen

logo