Af Stig Benzon
"Danmarks Husdyrpark", Oregaard
Oregaardvej 23
5400 Bogense
Tlf. 64 44 12 23.

I Danmark var man generelt ikke særlig bevidst om nationens landskabelige herligheder og kulturelle værdier før efter omkring år 1800, hvor en almindelig national opvågnen tog fart. Herhjemme havde krigen med England, Københavns bombardement og tabet af flåden haft en betydelig indflydelse herpå. Det var landskabsmalerne og digterne, som i løbet af 1800-årene skabte vort pastorale Danmarksbillede. Før maleren C. W. Eckersberg fandt på at tage staffeli og pensler med ud i naturen, var folks øjne i mindre grad åbne for bondelandets skønhed, og det var maleren Johan Thomas Lundbye, der som den første fik draget husdyrene ind i den danske malerkunst.

 
jyskkvaeg
Jysk Kvæg: N.P. Mols maleri af Jysk Kvæg nær Liver Å´s udløb gennem
klitrækken i Vesterhavet. ( Bruun Rasmussens Auktioner ) 

 


Guldalderen og tiden derefter, romantikken, har efterladt os et utal af smukke malerier med danske landskaber og husdyr, der får os til med et vist vemod at længes tilbage til bondelandet før landbrugets industrialisering. De dér afbildede husdyrtyper findes stadig i ganske små restbestande. Når vi ved et lykketræf endnu ikke har mistet dem, hvorfor så ikke glædes over dem og benytte os af dem ved at igen udsætte dem på resterne af det gamle danske kulturlandskab? De er netop skabt i den danske biotop gennem avl i utallige generationer. Det er jo fuldstændig vanvittigt, at ikke een af vore gamle nationale husdyrracer ligger over grænsen for at være truet eller stærkt truet. Der er eksempelvis kun tre besætninger af autentisk Jysk Kvæg, fem egentlige besætninger af Rød Dansk Malkerace af forskellig tidsmæssig type samt kun een Ø-kvægsbesætning.


Angiveligt sigter den nuværende danske bevaringsstrategi for gamle husdyrracer på at sikre biologisk diversitet, kulturel og historisk arv, samt det oprindelige landskab. Indtil nu er det dog kun realiseret i sørgeligt beskedent omfang. Til gengæld tegner de få gennemførte eksempler, hvor gamle racer indgår i den offentlige naturpleje, særdeles godt. På Lindholm Høje ved Nørre Sundby holder de oprindelige hedefår vegetationen nede på vikingegravpladsen. Herhjemme forsvandt hedefårene i takt med hedens opdyrkning, men stammen overlevede på Lüneburger Heide, hvorfra der i 1930´erne hentedes nogle eksemplarer hertil.


I den forgangne sommer, hvor bevaringscenteret på Oregaad har ladet jyske kvier græsse på sparsom vegetation på "Koklapperne" ved Kongelunden på Amager, trivedes den gamle race særdeles fint sammenlignet med det moderne Holstein-Friesian kvæg i tilstødende folde, og det lokale Statsskovvæsen udtrykte glæde over samarbejdet.

oekvaeg
Økvæg: I 1885 malede Theodor Philipsen dette billede af Økvæg på Saltholm "Bissevejr" kaldte han det, selvom ungkreaturerne stå ganske stille og nyder solskinnet i det flade vand. ( Bruun Rasmussens Auktioner ) 


Det ville være en styrke for dansk friluftsliv og turisme, hvis man på en række fredede arealer kunne møde gamle racer, f.eks. se Jysk Kvæg ved vore naturskønne jyske åløb, på nogle af St. St. Blichers heder, ved Kalø Slotsruin eller i Mols Bjerge? Rød Dansk Malkerace ville pynte at få tilbage i det fynske landskab, f.eks. på engene ved Odense Å og i Svanninge bakker. Ø-kvæget burde atter græsse rundt om på østdanske øer, f.eks. Saltholm, hvor maleren, Theodor Philipsen, brugte mange år på at forevige dette kvæg. Klitfårene kunne passende komme tilbage til deres oprindelige biotop i Hulsig Klit, hvis man kunne overtale en erfaren fårehyrde med hunde til at overvåge dem. De gamle stutterivange i Gribskov ville være oplagte steder igen at holde Frederiksborgheste. Mulighederne er mange, når man først kommer i gang, og folk vil gerne have sådanne oplevelser. Politikerne burde betænke, at befolkningen aflægger over 75 mio. rekreative besøg i det åbne land hvert år, og turismen er landets fjerde største erhverv med en omsætning på over 40 mia. kr.


Der er utvivlsomt store sekundære gevinster ved at opretholde og udbygge en levende genbank, der også kan tjene som forsikring under den moderne højeffektive avl af internationale husdyrracer. Mange mennesker er ikke bekendt med, at kun en lille håndfuld tyre er stamfædre til verdens ca. 100 mill. moderne Holstein Friesian-køer, som har en meget høj ydelse, men en snæver genetisk diversitet, og derfor på lang sigt ringe overlevelsesmulighed. Ved at lytte til verdensfødevareorganisationen - FAO´s - henstillinger om at være med til at holde liv i klodens vidt forskellige gamle husdyrracer, kan vi med større tryghed gå fremtiden i møde. Det kan dog ikke være meningen, at private personer skal stå med store driftsunderskud i forhold til andre landmænd, når de varetager en almennyttig opgave.


Som medunderskriver på Konventionen om Biologisk Diversitet (CBD) fra 1992, har Danmark forpligtet sig til, ud over bevarelsen af den vilde flora og fauna, at iværksætte og opretholde et program for bevarelsen af gamle kulturplanter og husdyrracer. Imidlertid er naturtilstanden og den biologiske mangfoldighed i Danmark overvejende negativ, fastslog Wilhjelmudvalget, navngivet efter dets formand den fhv. konservative folketingspolitiker, Niels Wilhjelm, i en betænkning, 2001, "En rig natur i et rigt samfund". Endvidere slog en international evalueringskommission under Forskningsstyrelsens ledelse, i 2002 fast, at det statslige bevaringsarbejde for gamle danske husdyrracer på en række væsentlige punkter har været forfejlet. Bl.a. er Staten blevet kritiseret for at forsømme arbejdet med de autentiske gamle racer til fordel for et rekonstruktionsarbejde udført under foregivende af, at der var tale om bevaring. Staten formåede nemlig ikke at anskue de gamle racer som andet end et problem, man så dem aldrig som en mulighed. Endvidere har "IEC" stærkt kritiseret Genressourceudvalgets længerevarende dårlige forhold til vigtige private avlere. Så alt i alt halter Danmark meget bagud med hensyn til at værne om dets uerstattelige genressourcer.


Danmark placerer sig dog ofte i første række, når andre lande har skullet dadles for deres destruktive adfærd, f.eks. i forbindelse med ødelæggelsen af regnskovenes unikke miljøer. På mange måder har Danmark imidlertid, i lighed med de udskældte lande, selv prioriteret på bekostning af hjemlige miljøer og genressourcer.


Adskillige lande med en væsentlig ringere placering end vort udviklingsstadium, er inden for f.eks. bevaring af gamle husdyrracer skelligt længere fremme end landbrugslandet Danmark! I vort land findes der så godt som ikke uberørt natur. Næsten alt hvad vi forstår ved natur, er mere eller mindre påvirket af menneskers virke. Endvidere er Danmark det land i EU, hvor landbrug optager den største procentdel af det samlede areal og over 90% af landbrugsarealet dyrkes intensivt. Kun ca. 7,5 % ligger ud med vedvarende græsarealer, og kun ca. 12 % er søer, moser, heder og klitter.


rdm
Rød Dansk Malkerace: Rød Dansk Malkerace på eng ved et åløb i et smukt dansk landskab, malet af Troels Trier - bedstefar til den nuværende multikunstner af samme navn. 


De intensivt opdyrkede arealer er kendetegnet ved at være fattige på vilde planter og dyr, så kun i de få landbrug, hvor der stadig er ekstensiv drift med græssende kreaturer og høslæt, findes endnu specielle og alsidige levevilkår for en righoldig flora og fauna. Det er sådanne steder, vi skal værne om! Forudsætningen for den meget lysafhængige floras og faunas fortsatte eksistens er, at de ikke trues pga. tilgroning med andre, mere dominerende vækster. Det er kombinationen af ophørt ekstensiv landbrugsdrift og den øgede tilledning af luftbårne næringsstoffer, der er hovedårsag til, at mange naturområder i disse år gror til og springer i krat. Derfor er en styrket naturlig landskabspleje med indsætning af husdyr af forskellig art en forudsætning for at kunne afvende en sådan forkert udvikling. Kvæg, heste, geder, får, gæs og svin yder nemlig en varieret indsats med hensyn til afgræsning, afgnavning og evt. roden i jorden.

Svin er gode til at belufte og forynge gammel skov, når de roder i jorden med trynen, ligesom svins aktiviteter i flade marskområder kan skabe udmærkede forhold for en alsidig flora. Geder er gode som naturlige buskryddere, gæs æder blandt andre bløddyr en snegleart, der er mellemvært for kreaturets leverikte osv..


Wilhjelmudvalget ønsker arealet med halvkultur øget markant over de næste 10-15 år, med ikke mindre end 100.000 ha vandløbsnære engarealer samt overdrev og strandenge. Som opfølgning af EFs naturbeskyttelsesdirektiver, ønskes også etablering af seks større nationale naturområder med komplette økosystemer, hvor mange af Danmarks sjældne og truede plante- og dyrearter med dertil hørende genetisk variation kan overleve. Ønsket om etablering af de nationale naturområder begrundes med at honorere et nationalt naturbeskyttelsesbehov, på samme måde som feks. de om sig gribende motorveje opfylder et nationalt transportbehov. Med andre ord: Et oprindeligt "Danmark" mellem intensive monokulturer, motorveje og beton.


Bemærkelsesværdigt nok er Wilhjelmudvalget inde på nødvendigheden af honorering af danske landmænd for aktivt at tage del i naturplejen, så det vigtige samspil mellem husdyr flora og fauna kan finde sted. Med ønsket om en væsentlig øget naturpleje med deraf følgende anvendelse af mange flere dyr, kommer de gamle danske husdyrracer belejligt ind i billedet. Det vil være en fornuftig investering for samfundet, at anvende støttemidler på sådanne små, langsomt voksende, truede dyr, der dels repræsenterer vigtige genressourcer, dels ikke kommer til at øge overskudsproduktionen. Med rækken af østlandes forestående indlemmelse i EU, kan en omlægning af de nuværende EU-subsidier næppe undgås, og de såkaldte "ammekopræmier" til kødkvægsracer, som i høj grad er forudsætningen for rentabiliteten i den nuværende kødkvægsproduktion, menes at være i fare. I den situation burde man derfor anskue naturplejen med friske øjne, og i højere grad drage gamle racer ind.


Selv hvis man vil holde sig husdyrbevaringsorganisationen "Rare Breeds International"s normer efterrettelig, som f.eks for kvægs vedkommende foreskriver over 750 eksemplarer for at sikre en race, vil samtlige gamle danske racer bragt op til dette niveau langt fra kunne honorerer den fremtidige efterspørgsel på plejedyr.


Bevaring af gamle racer alene ved nedfrysning af genetisk materiale er urealistisk og ganske unødvendig, når der venter så mange naturplejeopgaver. Desuden er det jo kun levende dyr, der kan tilpasse sig de hastigt ændrende miljøfaktorer, ligesom man mister kontakten med et hengemt materiale, og derfor let vil overse dets anvendelsesmuligheder. Endvidere er der en række andre problemer ved frysning.


Forskningsstyrelsen fremhæver i den internationale evaluering, "IEC-rapporten", at man bør vægte placering af de gamle husdyrracer i deres naturlige miljø som den mest hensigtsmæssige bevaringsmetode, den såkaldte "in situ bevaring". I FAO´s terminologi dækker begrebet "in situ bevaring": Dyr som bliver opbevaret i deres oprindelige habitat med deres oprindelige formål. De gamle racer bør således helst leve i naturområder med det for kvæg naturlige foder: Græs, urter, løv og om vinteren tillige hø. Desuden bør dyrenes produktive egenskaber bibeholdes. Man kan altså ikke tillade sig efter for godt befindende at omlægge avlen for at skabe gamle malkeracer om til kødkvæg!


Ø-kvæget fra Agersø er et levn fra en tid, hvor mælkeproduktion og kødproduktion spillede en mere sekundær rolle. Landbrugsskribenten E. Møller-Holst skriver således i 1880 i forbindelse med opblandingen af øernes kvægbestand med rødt kvæg fra Slesvig og Sønderjylland om Økvægsracen:


"Denne havde været god nok, så længe man i kvæget kun så et nødvendigt onde, et uundværligt middel til omdannelse af halm til gødning; men efter at jordbruget i Danmark var begyndt at blive rationelt, og navnlig efter at der ved oprettelse af fælles- og andelsmejerier var skaffet betingelser tilveje for en økonomisk mælkeproduktion såvel for bønder som for herremændene, blev kvægbruget det centrum, om hvilket hele landbruget kom til at dreje sig. Fra nu af gik bestræbelserne ud på at udvikle kvægets evne til at omsætte føden i mælk, og medens man førhen foruden halm og lidt hø i gunstigste fald havde anvendt lidt skaftehavre, gik foregangsmændene som dengang navnlig fandtes blandt de større jordbrugere, over til efterhånden at opfodre større og større kvantiteter af den hjemmeavlede sæd; ja, hvad, man for få årtier tidligere ville have anset for vanvid, man gik endog så vidt, at man indkøbte foderstoffer (oliekager og klid) til malkekøerne - der skete m.a.o. et fuldstændigt omslag i landbruget fra kornsalg til mejeridrift".


Hvor Ø-kvæget overhovedet ikke længere har nogen muligheder for at konkurrere i et kvantitetsbaseret landbrug, vil sådanne små hårdføre, lavtforædlede og lavtydende dyr derimod komme til deres ret i landskabsplejen, hvor også trykskader fra store moderne racer kan volde problemer i følsomme miljøer. Det mest autentiske af det tilbageværende Jyske Kvæg vil, selvom forædlingsgraden er lidt højere end hos Ø-kvæget, ligeledes være ideelt at få tilbage i vore umistelige kulturlandskaber. Noget anderledes forholder det sig med Rød Dansk Malkerace af den sene, men stadig rene "model 1970". Det er højtydende malkekøer, som ikke ligger meget tilbage i størrelse og ydelse i forhold til de moderne verdensracer, og som nemt kan få yverproblemer, fordi kalvene ofte ikke alene kan konsumere al mælken. Sådanne dyr er ikke egnede i naturplejen, med mindre man kan indpasse en mælkeproduktion i det fredede område. Den slags tiltag vil være interessante, men kræver en anden landbrugstype end industrilandbruget.


En af de landmænd der ejer truet kvæg, og som i givet fald ønsker at deltage i en offentlig naturpleje suppleret med mælkeproduktion, er Niels Kresten Stokholm på den 165 tdr. land store gård, Thorshøjgaard, ved Dronningmølle i Nordsjælland, som rummer den største rene tilbageværende RDM-besætning. Thorshøjgaard ligger i et af de naturområder, som Wilhjelmudvalget har foreslået udlagt til national naturpark. Niels K. Stokholm er biodynamiker, og for ham er landbrug og kultur forbundne kar. I lighed med mange andre beklager han, at vor gamle røde nationale ko på det grønne græs ikke længere er et kendetegn for det danske landskab. Derfor er han sammen med ligesindede ved at stifte en ny avls- og bevaringsforening for ren RDM af ældre type. Det bemærkelsesværdige i forbindelse med naturpleje er, at Stokholm ud fra en miljø- kultur- og sundhedsmæssig målsætning, gennem længere tid har selekteret efter små dyr med en god del landracepræg i behold og med beskeden ydelse. Stokholm mener - ganske som andre førende eksperter på området - at jo højere man forædler, des flere af dyrenes naturlige egenskaber vil der forsvinde. Derfor tilpasses avlen hos Stokholm landskabet og den biodynamiske tanke om kvalitet kontra kvantitet.


Avlsgruppen håber at få samfundets opbakning til at kunne opformere stammer af disse førkrigstids modeller af RDM, så danskerne en dag kan glædes over at have fået deres røde køer tilbage i bevaringsværdige østdanske kulturlandskaber, hvor racen tidligere var mest udbredt.


Selvom der skulle opstå et folkekrav om at få de gamle racer tilbage i de fredede landskaber, kræver det en langsigtet strategi pga. den langsomme opformeringsproces. Det sker ej heller uden de nødvendige bevillinger til at løse opgaven for.


Der er ingen tvivl om, at det er til gavn for samfundet at bevare gamle husdyrracer, men for den enkelte producent indebærer det et negativt afkast, og det kan klart dokumenteres, at de nuværende dyreenhedstilskud langt fra kan kompensere for indkomsttabet. Endvidere er det for øjeblikket den private avler selv, som skal bebyrdes med at afholde udgifterne ved leje af naturarealer hos offentlige myndigheder, transport, opsyn m.m., hvis dyrene ønskes udsat i områder omfattet af den offentlige naturpleje. Altså langt fra de intentioner som Wilhjelmudvalget har om honorering af fremtidens landmænd som naturforvaltere. Den politiske velvilje til at få husdyrbevaringssagen til at køre har i det hele taget været minimal, og i Fødevareministeriet, der har ansvaret for området, har de gamle racers bevaring haft lav prioritet. Således konstaterer "Danmarks Jordbrugsforskning" på Foulum med en vis tilfredshed, at Danmark under formandskabet for "Nordisk Genbank" har stået i spidsen for at få lagt prioriteringen om, så man nu i højere grad beskæftiger sig med genressourcer hos moderne produktionsracer.


Hvorvidt Wilhjelmudvalgets planer med tiden tages ned fra de støvede hylder og føres ud i livet i deres helhed, og om der er hjælp på vej til nødstedte private avlere af gamle husdyrracer, er svært at spå om, men et er vist: Vi trænger til at genfinde vor nationale identitet, og Danmark kan ikke skrinlægge hverken naturforbedringer eller bevaring af gamle husdyrracer, hvis landet vil høre til det gode selskab af oplyste og ansvarlige nationer! De gamle husdyr skal have en beskyttet bolig, hvor de kan overleve til behovene skifter og kravene bliver andre end idag. Naturplejen i et samarbejde mellem private avlere og det offentlige er en sådan beskyttet bolig, hvor dyrene samtidig kan have en betydelig nytteværdig. Den er deres chance for at overleve idag. Måske giver vi med den os selv muligheden for at overleve i morgen.

Det finnes varierte rettsmidler. Alle rabattløsninger sparer penger, men de beste nettapoteker tilbyr bedre tilbud enn andre. Så det er viktig å lære om "http://viagra-norge.biz/viagra-online.html". Hva er de mest essensielle fakta du sikkert vet om å vurdere "Viagra"? Millioner av kunder kjøper online slike medisiner som Viagra. Hva vet du allerede om "Viagra uten resept Norge"? Noen nettsteder betaler oppmerksomhet til saker som "Viagra på nett". Hva er behandlinger slike sykdommer? Ta ikke utdaterte medisiner. Ta dem til ditt lokale apotek som vil avhende dem for deg.

Gå til toppen

logo